История искусств

Історія мистецтв – це величезна кількість досліджень та пам'яток від найдавніших і до сучасних часів у живописі, скульптурі, декоративно-прикладному мистецтві, нових медіа технологіях та інсталяціях. Говорити про історію мистецтва потрібно в комплексі, торкаючись повного шляху розвитку від первісних наскельних розписів та тотемів, закінчуючи інсталяціями та відео-артом. Складна періодизація образотворчої історії дає уявлення і пояснення поступального розвитку мистецтва: якщо виключити одне із періодів – ламається весь шлях.

Розвиток образотворчого мистецтва безпосередньо залежить від політичних та економічних процесів.

Починаючи від наскельних розписів та шедеврів античної кераміки до класичних творів Відродження, Бароко та класицизму ми плавно переходимо до творчих реформ в імпресіонізмі, символізмі та дадаїзмі. Всі ці процеси цілком передбачувані, і зміни в сучасному мистецтві у вигляді нових медіа технологій – не нововведення, а лише один із нових етапів запозичення із класики та трансформації їх на новий лад.

Сучасні художники, наприклад Демієн Херст, Роберт Гобер, Джефф Кунс, не створюють нового, вони черпають натхнення у своїх попередників.

Курс практичних лекцій з історії образотворчого мистецтва може бути цікавим як людям, які готуються до вступу на факультет історії мистецтва, так і тим, хто хоче відкрити для себе складний, але такий цікавий світ живопису та скульптури. Це стане гарним доповненням до уроків малювання аквареллю та інших курсів, які можна пройти у школі "Артстатус".

Ви можете вибрати як окремі теми з курсу, так і вивчити повний курс з історії мистецтв. Якщо Ви зацікавилися певним періодом, наприклад Відродження або Імпресіонізм, замовте поглиблену лекцію саме з цієї теми.

Повний курс складається з 3-х частин:
- Західне образотворче мистецтво від первісності до модерну;
- нові та нові напрями образотворчого мистецтва;
- історія мистецтва України та Росії.

Лекції з історії мистецтва можуть відбуватися як у міні-групі, і проводитися індивідуально. Кожна лекція включає як теорію, так і величезну кількість ілюстрацій (демонстрація образотворчого матеріалу проходить на великому екрані за допомогою проектора).

Тільки після кожної лекції Ви отримуєте короткий електронний конспект і необхідні ілюстрації. У стислі терміни кожен допитливий учень школи "Артстатус" отримує величезну кількість цікавого та різноманітного матеріалу з історії мистецтва, достатнього як для вступу до профільних вузів, так і для повноцінного розуміння розвитку процесів у мистецтві.

Вартість одного індивідуального заняття з історії мистецтв -600 грн.

Тривалість лекції – 2 години

Запис на уроки історії мистецтва у Києві за телефонами: (096)365-21-01

У художній студії «Аrtstatus» ви можете придбати подарункові сертифікати з історії мистецтв

 

 

 

История искусств – это огромное количество исследований и памятников от самой древности и до современности в живописи, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве, новых медиа технологиях и инсталляциях. Говорить об истории искусства нужно в комплексе, затрагивая полный путь развития от первобытных наскальных росписей и тотемов, заканчивая инсталляциями и видео-артом. Сложная периодизация изобразительной истории дает нам представление и разъяснение поступательного развития искусства: если исключить один из периодов – ломается весь путь.

Развитие изобразительного искусства напрямую зависит от политических и экономических процессов. Меняются эпохи, люди и уклад жизни – трансформируется и видоизменяется история и, само собой, искусство.

Пещера Альтамира

Пещера Альтамира

Леонардо Да Винчи

Леонардо Да Винчи

Клод Моне

Клод Моне

Начиная от наскальных росписей и шедевров античной керамики к классическим произведениям Возрождения, Барокко и классицизма мы плавно переходим к творческим реформам в импрессионизме, символизме и дадаизме. Все эти процессы вполне предсказуемы, и изменения в современном искусстве в виде новых медиа технологий – не нововведение, а всего лишь один из новых этапов заимствования из классики и трансформации их на новый лад.

Современные художники, например как Демиен Херст, Роберт Гобер, Джефф Кунс, не создают нового, они черпают вдохновение у своих предшественников. Многое из того, что сейчас выдается за новое креативное искусство, является синтезом старых идей, не всегда адекватно воспринятых в предыдущих эпохах.

Херст

Демиэн Херст

Круги Херста

Джефa Кунс

Джефф Кунс

Роберт Гобер

Роберт Гобер

Курс практических лекций по истории изобразительного искусства может быть интересен как людям, которые готовятся к поступлению на факультет истории искусства, так и тем, кто хочет открыть для себя сложный, но такой интересный мир живописи и скульптуры. Это станет хорошим дополнением к урокам рисования акварелью и прочим курсам, которые можной пройти в школе "Артстатус".

Вы можете выбрать как отдельные интересные темы из курса, так и изучить полный курс по истории искусств. Если Вы заинтересовались каким-то определенным периодом, например Возрождение или Импрессионизм, закажите углубленную лекцию именно по этой теме.

Сандро Боттичелли

Сандро Боттичелли

 Эдгар Дега

Эдгар Дега

Полный курс состоит из 3-х частей:
- западное изобразительное искусство от первобытности до модерна;
- новые и новейшие направления изобразительного искусства;
- история искусства Украины и России.

Лекции по истории искусства могут проходить как в мини-группе, так и проводиться индивидуально. Каждая лекция включает в себя как теорию, так и огромное количество иллюстраций (демонстрация изобразительного материала проходит на большом экране при помощи проектора). Только у нас после каждой лекции Вы получаете краткий электронный конспект и необходимые иллюстрации. В сжатые сроки каждый любознательный ученик школы "Артстатус" получает огромное количество интересного и разнообразного материала по истории искусства, достаточного как для поступления в профильные вузы, так и для полноценного понимания развития процессов в искусстве.

 

Стоимость  одного индвидуального занятия по истории искусств -600 грн

Продолжительность  лекции  - 2 часа

Запись на уроки истории искусства в Киеве по телефонам:  (096)365-21-01

  В художественной студии «Аrtstatus» вы можете приобрести подарочные сертификаты  по истории искусств:

Название подарочного сертификата

Колличество лекций

Стоимость подарочного сертификата, грн.

Скидка при покупке подарочного сертификата,грн.

« От первобытности  до Возрождения» 

          7

4000

200

« От  Возрождения до современности» 

          12

7000

200

«История Русского и Украинского искусства»

           12

7000

200

 

При проведении занятий по истории искусств используется современный проектор и большой экран, что позволяет максимально достоверно отобразить изучаемые произведения искусства. График занятий оговаривается индвидуально. Можно заниматься в удобное для вас время с понедельника по воскресенье.

 

Авторская программа Татьяны Куцаченко (искусствовед-эксперт, магистр (Национальная Академия изобразительного искусства и архитектуры))

Введение в искусствознание
- Изобразительное искусство, его роль и значение для общества и человека.
- Виды изобразительного искусства. Способы художественной выразительности изобразительного искусства и архитектуры.
- Скульптура, как вид искусства, ее виды, техники и материалы.
- Специфика графики, ее виды, техники и материалы.
- Живопись. Виды и жанры; техники и материалы.

Часть 1. Зарубежное искусство

Первобытное искусство
- Становление и развитие первобытного искусства. Периодизация.
- Наскальная живопись (пещера Сьерра-де-Сан-Франциско, Ляско, Альтамира, Фон-де-Гом, Пеш Мерле, Ель Гогул, Ла Пилета, Когула, Ла аранья, Кова дель Кавалльс из Валльторты, Рока дельс Морос в Когуле).
- Развитие первобытной скульптуры. (Венера из Лоссель, Венера Брассемпуйская, Венера Виллендорфская, Тантанская Венера, Терракотовая фигура из Чернаводы «Первобытный мыслитель»). Анимизм и тотемизм.
- Развитие и трансформация мегалитической архитектуры: менгир, кромлех, дольмен, таула, каирн.

Искусство Триполья
- Становление и развитие.
- Культура и быт.
- Художественная керамика и символика.

Искусство Скифов
- Становление и развитие первобытного искусства.
- Золото скифских курганов.

История искусств - авторская программа

Искусство скифов - уроки истории искусств в школе Артстатус

Обучение истории искусств - авторская программа Артстатус

Для каждого пункта - архитектура, скульптура, живопись, прикладное искусство.

Искусство Египта
- Специфика становления Египетского искусства. Периодизация: древнее царство, среднее царство, амарна, новое царство.
- Развитие архитектуры: египетский орден, заупокойные храмы, пирамиды в Гизе, Карнакский храм в Луксоре, Храм Рамзеса II в Абу-Симбел, храм Хатшепсут.
- Монументальная живопись и скульптура.
- Мифология.
- Стилизованная интерпретация в конкретных объектах (интерьер, экстерьер).

Уроки истории искусства Пройти курс истории искусств в школе Артстатус Заказать обучение истории искусств

Искусство Древней Греции
- Крито-микенское искусство.
- Искусство Древней Греции, его значение для европейской культуры.
- Архитектура: ансамбль Афинского Акрополя, Пергамский алтарь.
- Чернофигурная и краснофигурная керамика.
- Выдающиеся деятели греческой скульптуры: Мирон «Дискобол», Фидий – скульптура и рельефы Парфенона, Пракситель «Гермес с младенцем Диониса на руках», Скопас «Менада», Лисипп «Апоксиомен».

Недорогие уроки истории искусств в Киеве Заказать уроки истории искусств в Киеве Лучшая программа истории искусств в Киеве

Античное искусство ( 5 – 4 в. до н. е.)
- Искусство эллинизма.
- Искусство Этрурии.

Искусство Рима
- Развитие архитектуры: Колизей, Пантеон.
- Монументальная живопись: Помпейские росписи, настенная роспись в доме Ливии в Риме.
- Римский скульптурный портрет.
- Искусство римской республики.
- Искусство римской империи (1 в. до н. э. - 4 в.н. э.).
- Искусство римских провинций.

Лекции по истории изобразительных искусств Заказать обучение по истории изобразительных искусств Лучшая программа лекций по истории изобразительных искусств

Искусство древнего востока (Индия, Китай, Япония)
- Архитектурное наследие - живопись.
- Декоративно-прикладное искусство.

Лекции по истории декоративно-прикладного искусства Узнать подробонее об истории декоративно-прикладного искусства Декоративно-прикладное искусство - программа обучения в Артстатус 

Византия
- Синтез искусств (София Константинопольская, Равенна).
- Иконопись и период иконоборчества.
- Декоративно-прикладное искусство.

Искусство Византии - узнать подробнее в Артстатус Уроки искусства - творчество Византии Обучение истории искусств - узнать подробнее об творчестве в Византии

Романское искусство и готика
- Архитектура и скульптура (Аббатство Клюни, Собор в Дареме, Нормандский дом в Линкольне, Романский комплекс в Пизе).
- Синтез архитектуры, скульптуры, живописи и прикладного искусства в готическом соборе. Страсбургский собор, Шартрский собор, Реймсский собор, Собор Парижской Богоматери, Кентерберийский собор, Солсберийский собор, Кельнский собор, Ульмский собор, Миланский собор.

Романское искусство - узнать подробнее в Артстатус (Киев) Декоративно-прикладное искусство в романском стиле - подробнее в Артстатус (Киев) Романское искусство - лекции в Артстатус (Киев)

Возрождение
- Общая характеристика культуры периода Возрождение:проторенессанс, искусство раннего Возрождения, искусство высокого Возрождения.
- Архитектура (Брунеллески: Санта Мария дель Фьоре; палаццо Веккио; Микеланджело Библиотека Лауренциана).
- Скульптура: Донателло, Микеланджело.
- Живопись: Раннее Возрождение (Джотто, Мазаччо), Высокое Возрождение (Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль), Маньеризм (Бронзино, Понтормо), Северное Возрождение (Ян Ван Эйк, Иероним Босх, Питер Брейгель, Альбрехт Дюрер).

Эпоха Возрождения - уроки истории искусств Эпоха Возрождения - заказать обучение истории искусств Мадонна - Эпоха Ворождения - история искусств от Артстатус

Барокко
- Архитектурные и скульптурные шедевры Барокко.
- Живопись: Рембрандт, Питер Пауль Рубенс, Снейдерс, Диего Веласкес, Сурбаран, Хосе де Рибера, Караваджо, Тьеполо.
- Стиль Барокко в интерьере.

Барокко - История искусств - Артстатус (Киев) Барокко - Караваджо - История искусств - Артстатус (Киев) Стиль барокко - История искусств - Артстатус

Рококо
- Особенности стиля.
- Галантные жанры в живописи: Антуан Ватто, Франсуа Буше, Жан Оноре Фрагонар.
- Эволюция мебельных форм.

Стиль рококо - История искусств - Артстатус Изучить стиль рококо - История искусств - Артстатус (Киев) Мебель в стиле рококо - История искусств - школа Артстатус

Классицизм и Ампир
- Классицизм в архитектуре (возрождения принципов античной архитектуры).
- Классицизм в живописи.
- Художники периода классицизм: Давид, Николя Пуссен, Энгр.

Стиль классицизм и ампир - Обучение история искусств Обучение история искусств - стиль классицизм, ампир Уроки истории искусств - стиль классицизм, ампир

Романтизм
- Романтизм в живописи: Теодор Жерико, Эжен Делакруа, Франциско Гойа.

Стиль романтизм - Уроки из истории искусства - Артстатус Уроки живописи в стиле романтизм - История искусств от Артстатус (Киев) Изучить стиль романтизм - История искусств от Артстатус (Киев)

Реализм
- Реализм в искусстве Западной Европы 19 века: Гюстав Курбе, Оноре Домье.

Живопись - Реализм - Артстатус Уроки живописи, истории искусств в стиле реализм - Артстатус Живопись в стиле реализм - уроки от Артстатус

Искусство Импрессионизма и Постимпрессионизма. Искусство ХХ века
- Мастера французского импрессионизма: Моне, Эдгар Дега, Ренуар.
- Особенности скульптуры на основе творчества Родена.
- Французский постимпрессионизм: Сезанн, Гоген, Ван Гог.
- Традиции и новаторство в искусстве ХХ века: Пабло Пикассо, Анри Матисс, Бурдель, Майоль.

Ренуар - История искусств от Артстатус (Киев) Импрессионизм, постмодернизм - История искусств от Артстатус Живопись импрессионизма, постмодернизма - История искусств от Артстатус

Модерн
- Архитектура в стиле Модерн.
- Модерн в изобразительном искусстве.
- Дизайн мебели и предметов интерьера.

Архитектура в стиле модерн - Артстатус Здания в стиле модерн - Узучите историю искусств в школе Артстатус  Живопись в стиле модерн - История искусств - Артстатус 

Новое и новейшее искусство
- Экспрессионизм (Эдвард Мунк и объединение «Мост»).
- Кубизм (Жорж Брак, Пабло Пикассо).
- Фовизм (Анри Матисс, Рауль Дюфи).
- Символизм ( Гюстав Моро, Пюви де Шаванн, Эжен Карьер, Одилон Редон, Фернан Кнопф, Ксавье Меллери, Обри Бердслей, Джордж Уоттс, Яцек Мальчевский).
- Сюрреализм (Сальвадор Дали, Рене Магритт).
- Примитивизм (Нико Пиросмани).

Часть 2. Искусство России
- Творчество Феофана Грека. Росписи церкви Спаса Преображения в Новгороде.
- Творчество Андрея Рублева «Троица».
- Деятельность итальянских архитекторов в Москве в конце XV- в начале XVI века: Аристотель Фьораванти (Успенский собор Московского Кремля).
- Своеобразие российской культуры первой четверти XVIII века. Выдающиеся мастера петровской эпохи.
- Архитектура Ф.Б.Растрелли и российское барокко (Зимний дворец в Санкт-Петербурге, Андреевская церковь в Киеве).
- Значение Императорской Академии искусств в Санкт-Петербурге в развитии российского искусства.
- Российский исторический жанр живописи второй половины XVIII века и творчество А.П.Лосенко.
- Монументальная скульптура XVIII века: М.Фальконе.
- Творчество Ф.С.Рокотова, Д.Г.Левицкого, В.Л.Боровиковского.
- Ансамбли Санкт-Петербурга первой трети XIX века: А.М.Воронихин (Казанский собор), Росси (Ансамбль Главного штаба на Дворцовой площади), Д.Захаров (дом Адмиралтейства).
- Творчество И.Мартоса (Памятник Минину и Пожарскому).
- Живопись: О.Кипренский, В.Тропинин, О.Венецианов, К.Брюллов, О.Иванов, П.Федотов.
- Творчество художников передвижных художественных выставок – «Передвижники»: И.Репин, И.Крамской.
- Российский исторический жанр живописи второй половины XIX века: М.Ге, В.Васнецов, И.Репин, В.Суриков.
- Российская пейзажная живопись второй половины XIX века: О.Саврасов, И.Шишкин, А.Куинджи, И.Левитан.
- Творчество В.Серова.
- Творчество М.Врубеля.
- Творческие объединения конца XIX – начала XX века. Объединение «Мир искусства» и его значение для культуры конца XIX – начала XX века.
- Новаторский характер живописи и скульптуры 1900-1910 годов: В.Борисов-Мусатов, З.Серебрякова, К.Петров-Водкин.

Искусство России - История - художественная школа Артстатус Искусство России - История искусств - Артстатус (Киев) Живопись России - История искусств - Артстатус (Киев) Петров-Водкин - Живопись России - История искусств от школы Артстатус (Киев)

Часть 3. Искусство Киевской Руси и Украины.
- Художественная культура Киевской Руси.
- Софиевский собор в Киеве (архитектура, монументальная живопись, мозаика). - Искусство иконописи, ее специфика.
- Традиции иконописи Киевской Руси в украинской иконописи XIV века. Икона Волынской Богоматери.
- Ренессанс в украинской архитектуре конца XVI века. Успенский собор во Львове.
- Украинский портрет XVIIІ века.
- Т.Г.Шевченко.
- Украинские художники передвижники.
- Украинский пейзаж второй половины XIX века: С.Васильковский, С.Светославский.
- Творчество: А.Мурашко, Г.Нарбут, Ф.Кричевский, А.Петрицкий, Т.Яблонская, Г.Якутович.

История искусств - Живопись Киевской Руси и Украины - Артстатус Искусство Киевской Руси и Украины - История - Артстатус История искусств - Киевская Русь, Украина - Артстатус