Абстрактная живопись

Абстрактний живопис – це один із основних напрямків сучасного мистецтва. Головна ідея цього напряму – передати гармонію між людиною та мистецтвом, створити певне гармонійне поєднання ліній та кольорових плям. Абстрактний живопис – це нове мистецтво, безпредметне та нефігуративне за своєю суттю. Абстрактний живопис не має на меті точної та реалістичної передачі дійсності, швидше навпаки – головне передати потік емоцій та внутрішній стан художника. Рекомендує для цього пройти курси малювання аквареллю фарбами, олією та інші доступні програми у нашій арт-школі.

Витоки абстрактного живопису сягають початку 20-го століття. Саме тоді було створено першу картину абстрактного живопису. Родоначальником абстрактного мистецтва вважають Василя Кандинського. Саме він розробив цілу систему візуального сприйняття абстрактного мистецтва. Напрямок абстрактного нефігуративного живопису підтримали інші художники: Казимир Малевич, Михайло Ларіонов, Наталія Гончарова, Піт Мондріан.

Абстрактний напрямок у живопису дав відправну точку для зародження та розвитку інших сучасних напрямів у мистецтві – з'явився лучизм, неопластицизм, супрематизм, експресіонізм та геометрична абстракція. Така різноманітність напрямів у живописі дала нові можливості художникам, нові теми та прийоми у живописі.

Для абстрактного мистецтва головну роль відіграє колір і форма, реалістичні контури та малюнок йдуть на другий план. Художники по-новому починають передавати на своїх полотнах знайомий предметний світ. Абстрактний живопис дає художникам повну свободу дій.

Курс «Абстрактний живопис» розрахований на слухачів із різним рівнем підготовки. Якщо Ви вирішили написати абстрактну картину та переживаєте, вийде у Вас чи ні – відкиньте всі свої сумніви убік. Заняття з абстрактного живопису – це не лише урок з малювання, а й арт-терапія. Вам потрібно тільки прислухатися до себе, взяти кисть в руки і почати творити. Наші досвідчені викладачі допоможуть Вам створити картину-шедевр, яка відображатиме Ваш внутрішній світ.

Деякі вважають, що абстрактна картина лише звичайна мазня, але вони глибоко помиляються. Абстрактний живопис насичений символами та емоціями, кольором – це справжній емоційний витвір, який оперує мовою символів та узагальнень, доведених до крайньої простоти у сприйнятті. По суті, абстракція – це «розжована» художником для глядача квінтессенція художнього образу.

Вартість заняття: 500 грн.

З матеріалами - 700 грн

Вартість полотна інших розмірів уточнюйте за телефонами художньої студії Artstatus

Тривалість заняття – 2,5 години.
Запис на уроки живопису за телефоном: (097) 450-72-21, (096) 365-21-01

 

 

Абстрактная живопись – это одно из основных направлений современного искусства. Главная идея данного направления – передать гармонию между человеком и искусством, создать определенное гармоничное сочетание линий и цветовых пятен. Абстрактная живопись – это новое искусство, беспредметное и нефигуративное по своей сути. Абстрактная живопись не преследует цели точной и реалистичной передачи действительности, скорее, наоборот – главное передать поток эмоций и внутреннее состояние художника. Рекомендует для этого пройти курсы рисования акварелью красками, маслом и другие доступные программы в нашей арт-школе.

Истоки абстрактной живописи исходят к началу 20-го века. Именно тогда была создана первая картина абстрактной живописи. Родоначальником абстрактного искусства считают Василия Кандинского. Именно он разработал целую систему визуального восприятия абстрактного искусства. Направление абстрактной нефигуративной живописи поддержали и другие художники: Казимир Малевич, Михаил Ларионов, Наталья Гончарова, Пит Мондриан.

Кандинский - Абстрактная живопись - Курсы живописи Артстатус

В. Кандинский

Художник Кандинский - Абстрактная живопись - Обучение живописи Артстатус

 

Пит Мондиран - Абстрактная живопись - Обучение живописи в Киеве в студии Артстатус

П. Мондриан

Абстрактное направление в живописи дало отправную точку для зарождения и развития других современных направлений в искусстве – появился лучизм, неопластицизм, супрематизм, экспрессионизм и геометрическая абстракция. Такое разнообразие направлений в живописи дало новые возможности художникам, новые темы и приемы в живописи.

Для абстрактного искусства главную роль играет цвет и форма, реалистические очертания и рисунок уходят на второй план. Художники по-новому начинают передавать на своих холстах знакомый ранее предметный мир. Абстрактная живопись дает художникам полную свободу действий.

Казимир Малевич - Абстрактная живопись - Курсы живописи в Киеве от Артстатус

Казимир Малевич

Василий Кандинский - Абстрактная живопись - Курсы живописи в Киеве от Артстатус

Василий Кандинский

Наталья Гончарова - Абстрактная живопись - Курсы живописи в Киеве от Артстатус

Наталья Гончарова

Курс «Абстрактная живопись» рассчитан на слушателей с разным уровнем подготовки. Если Вы решили написать абстрактную картину и переживаете, получится у Вас или нет – отбросьте все свои сомнения в сторону. Занятие по абстрактной живописи – это не только урок по рисованию, а и арт-терапия. Вам нужно только прислушаться к самому себе, взять кисть в руки и начать творить. Наши опытные преподаватели помогут Вам создать картину-шедевр, отображающую именно Ваш внутренний мир.

Некоторые считают, что абстрактная картина всего лишь обычная мазня, но они глубоко ошибаются. Абстрактная живопись насыщенна символами и эмоциями, цветом – это настоящее эмоциональное творение, которое оперирует языком символов и обобщений, доведенных до крайней простоты в восприятии. По сути, абстракция – это «разжеванная» художником для зрителя квинтесенция художественного образа.

Кандинский - Абстрактная живопись - Научитесь создавать шедевры в студии Артстатус Василий Кандинский - основоположник абстрактной живописи - создайте шедевр в студии Артстатус

Василий Кандинский

Джексон Поллок - мастер абстрактной живописи - закажите уроки абстрактной живописи в Артстатус

Джексон Поллок

Стоимость занятия: 500 грн.

З матерілами - 700 грн


Стоимость полотна других размеров  уточняйте по телефонам художественной студии «
Artstatus»

Продолжительность занятия – 2,5 часа.
Запись на уроки живописи по телефону: (097) 450-72-21, (096)365-21-01

   

                     рисунки учеников художественной школы "Артстатус"