Академическая живопись

Заняття за напрямом «Академічний живопис» - це комплекс уроків з вивчення класичних прийомів живопису та малюнка. По суті це уроки малювання для дорослих «з нуля». У програмі курсу детально вивчаються ключові моменти у малюнку та живописі – світлотінь, лінійна та повітряна перспектива, основні засади малювання портрета, основи пластичної анатомії, основи створення картини (як самостійного твору). Також на заняттях за напрямом «Академічний живопис» Ви дізнаєтесь, як працювати з олівцем, вугіллям, сангіною, пройти уроки малювання аквареллю уроки малювання аквареллю, навчитися малювати акриловими та олійними фарбами.

Система уроків побудована за принципом загальноосвітньої системи у класичних художніх вузах з поправкою на сучасні реалії та стислий час навчання – 6-8 місяців (мінімальний курс у художньому училищі – 4 роки, у вузі – 5 років).

Такий курс підходить для людини, яка бажає всерйоз присвятити себе образотворчому мистецтву або для підготовки до іспитів до художніх вишів (КІСІ, КНУТД, НАОМА, ЛНАМ, КДІДПМД ім. Бойчука). При цих ВНЗ є курси для вступників, які обіцяють Вам гарантоване вступ. Передбачається, що вчителі викладають відповідні дисципліни у цих вузах і можуть найкраще підготувати абітурієнта за вимогами свого ВНЗ. Однак недоліком цих курсів є велика кількість абітурієнтів з різним ступенем підготовки, що ускладнює викладацьку діяльність.

Також на курсах при мистецьких інститутах відсутня певна система викладання, спрямована на те, щоб навчити людину «з нуля».

Єдина реальна можливість навчиться таких курсах – з прикладу свого однолітка. Але, фактично, це неможливо, якщо втрачені ключові моменти у базових знаннях художньої грамоти. Зазвичай на подібних курсах викладач не ускладнює повторне пояснення шкільних істин, припускаючи, що абітурієнт вже має середню художню освіту і на курсах необхідно лише «освіжити» навички.

На курсах малювання у Києві від «Артстатус» робота ведеться у невеликій групі 3-4 особи. Це дає можливість індивідуального підходу до кожного учня. Наші викладачі, на відміну від вчителів більшості художніх курсів, є практикуючими художниками і можуть допомогти у вирішенні труднощів, пояснюючи, що називається, «на пальцях».

Подібні програми з «Академічного живопису», вивчення прийомів та технік у малюнку є у багатьох приватних студій.Але перед початком занять рекомендуємо ознайомитись з малюнками викладачів – як правило, вони або надто «творчі» та «сучасні», або викладач малював останній раз у художньому інституті (це видно за сюжетами картин – роботи є навчальними завданнями). До речі, не забудьте також ознайомитись із дипломом та педагогічним досвідом викладача.

Якщо Ви зробите вибір на користь «Артстатусу», ми допоможемо Вам досконало вивчити основи живопису та допоможемо реалізувати Ваш талант. Давайте вчитися та працювати разом!

Запис на уроки академічного живопису за телефоном: (097) 450-72-21,

(096) 365-21-01

Вартість одного заняття: 500 грн.

Графік занять: субота – 15.00

 

 

Занятия по направлению «Академическая живопись» - это комплекс уроков по изучению классических приемов живописи и рисунка. По сути, это уроки рисования для взрослых «с нуля». В программе курса детально изучаются ключевые моменты в рисунке и живописи – светотень, линейная и воздушная перспектива, основные принципы рисования портрета, основы пластической анатомии, основы создания картины (как самостоятельного произведения). Также на занятиях по направлению «Академическая живопись» Вы узнаете, как работать с карандашом, углем, сангиной, пройкти уроки рисования акварелью уроки рисования акварелью, научиться рисовать акриловыми и масляными красками.

Уроки академической живописи Обучение академической живописи Мастер-класс академической живописи

рисунки учеников студии

Система уроков выстроена по принципу общеобразовательной системы в классических художественных вузах с поправкой на современные реалии и сжатое время обучения – 6-8 месяцев (минимальный курс в художественном училище – 4 года, в вузе – 5 лет).

Обучение академическому рисунку в Киеве Академический рисунок Как научиться академической живописи - подскажут в Артстатус!

рисунки учеников студии

Такой курс подходит для человека, желающего всерьез посвятить себя изобразительному искусству или для подготовки к экзаменам в художественные вузы (КИСИ, КНУТД, НАОМА, ЛНАМ, КДИДПМД им. Бойчука). При этих вузах есть курсы для поступающих, которые обещают Вам гарантированное поступление. Предполагается, что учителя преподают соответствующие дисциплины в данных вузах и могут лучше всего подготовить абитуриента по требованиям своего Вуза. Однако недостатком этих курсов является большое количество абитуриентов с разной степенью подготовки, что сильно затрудняет преподавательскую деятельность. Также на курсах при художественных институтах отсутствует определенная система преподавания, направленная на то, чтобы научить человека «с нуля».

Единственная реальная возможность научится на таких курсах – на примере своего сверстника. Но, фактически, это невозможно, если упущены ключевые моменты в базовых знаниях художественной грамоты. Обычно на подобных курсах преподаватель не затрудняет себя повторным объяснением школьных истин, предполагая, что абитуриент уже имеет среднее художественное образование и на курсах необходимо только «освежить» навыки.

На курсах рисования в Киеве от «Артстатус» работа ведется в небольшой группе 3-4 человека. Это дает возможность индивидуального подхода к каждому ученику. Наши преподаватели, в отличие от учителей большинства художественных курсов, являются практикующими художниками и могут помочь в решении возникших трудностей, объясняя, что называется, «на пальцах».

Подобные программы по «Академической живописи», изучению приемов и техник в рисунке есть у многих частных студий. Но перед началом занятий рекомендуем ознакомиться с рисунками преподавателей - как правило, они или слишком «творческие» и «современные», или преподаватель рисовал последний раз в художественном институте (это видно по сюжетам картин – работы являются учебными заданиями). Кстати, не забудьте также ознакомиться с дипломом и педагогическим опытом преподавателя.

Академические рисунки студентов - пройдите курсы в Артстатус! В Киеве можно пройти курс академической живописи и рисовать лучше!

студенческие работы

Если Вы сделаете выбор в пользу «Артстатус», мы поможем Вам досконально изучить основы живописи и поможем реализовать Ваш талант. Давайте учиться и работать вместе!

Запись на уроки академической живописи  по телефону: (097) 450-72-21,

(096)365-21-01

Стоимость одного занятия: 500 грн.

 

График занятий: суббота - 15.00